logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1002950(5) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2007/2008

júl 2008

 • 02. - 03. 07. 2008 - výlet klientov DSS Život spolu na chatu Čertov – Lazy pod Makytou.

jún 2008

 • 03. 06. 2008 - sa všetci klienti DSS Život spolu zúčastnili výletu do lesoparku. Výlet sa organizoval pri príležitosti Dňa detí a bol spojený s rôznymi športovými aktivitami (lezenie po lane, po rebríku, prekonávanie prekážok, loptové hry). Prostredníctvom výletu mali deti možnosť nadviazať sociálne interakcie so zdravou populáciou a spolupracovať pri plnení stanovených úloh. Každé dieťa v závere obdržalo sladkú odmenu.
 • 05. 06. 2008 - sa realizovalo ďalšie stretnutie klientov DSS Život spolu s Miroslavom Randuškom zamerané na pokračovanie realizácie projektu aktívnej muzikoterapie pre osoby s autizmom priamo v priestoroch DSS. Deti mali možnosť – za odbornej asistencie – pracovať a hrať na špeciálnych hudobných nástrojoch, a tak rozvíjať aj rytmickosť, talent a muzikálnosť.
 • 09. 06. 2008 - vedenie RCA privítalo vo svojich priestoroch viacerých predstaviteľov Žilinského kraja – Primátor Mesta Žilina, Predseda ŽSK, prezident Rotary clubu Žilina, predstavitelia Rotary clubu Rakusko a USA, študenti Univerzity z USA. Akcia sa konala dodatočne pri príležitosti odovzdávania finančného daru určeného na výmenu plastových okien.
 • 27. 06. 2008 - sa konalo slávnostné odovzdávanie Pochvalných listov klientom DSS Život spolu pri príležitosti konca školského roka.

máj 2008

 • 15. 05. 2008 - v exteriérových priestoroch Regionálneho centra autizmu sa konal „Dopravný deň“, ktorý vychádzal z projektu „Hrou proti dopravným nehodám“. Projekt vypracovali pedagógovia Súkromnej ŠZŠ pre žiakov s autizmom. Projekt bol zameraný na edukáciu bezpečnosti na cestách a toleranciu všetkých účastníkov dopravnej premávky, ako aj chodcov. Cieľovou skupinou  projektu boli hlavne deti. Pod asistenciou policajta sa deti s autizmom, ako aj deti z MŠ Bánová (prizvatí do projektu) na simultánnom dopravnom ihrisku učili správne a bezpečne dodržiavať dopravné predpisy, značky a správne reagovať na svetelné označenie. Prostredníctvom projektu sme mohli zabezpečiť dopravné prostriedky (bicykle, autíčka, trojkolky, kolobežky; prilby, chrániče) a dopravné značenia (dopravné značky, semafóry,  cvičné dopravné ihrisko).
 • 16. 05. 2008 - v priestoroch DSS Život spolu sa uskutočnil workshop pre pedagógov a vychovávateľov RCA zameraný na využitie špeciálnych hudobných nástrojov pri realizácii muzikoterapie. Workshop odborne zastrešil Miroslav Randuška z Komunitného centra DRUMBLA zo Zvolena. Ide o realizáciu projektu zameraného na poskytovanie muzikoterapie pre osoby s autizmom navštevujúce RCA v Bánovej. Projekt vypracovali vychovávatelia DSS Život spolu. Prostredníctvom projektu sme mohli zakúpiť približne 14 kusov špeciálnych hudobných nástrojov, a tak začať s pravidelným poskytovaním individuálnej muzikoterapie priamo v priestoroch DSS Život spolu pod supervíziou Miroslava Randušku.
 • 19. 05., 20. 05., 28. 05. 2008 - počas celého dňa prebiehala individuálna muzikoterapia s klientami DSS Život spolu a žiakmi  SŠZŠ s Miroslavom Randuškom.
 • 22. 05. 2008 - v priestoroch SŠZŠ sa uskutočnilo už v poradí 3. sedenie (posledné) s Hanou Lukšu. Ide o realizáciu ďalšieho projektu nazvaného „Poviem to cez hlinu“, v ktorom mali žiaci SŠZŠ a klienti DSS možnosť pracovať s hlinou a vytvárať rôzne hlinené výrobky za asistencie odborníčky Hany Lukšu. Projektu sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Bánová, a tak mali možnosť spolupracovať a spoznávať svet detí s autizmom.  Posledné, 3. sedenie bolo zamerané na maľovanie vymodelovaných a vypálených výrobkov spolu s rodičmi. Výrobky by sme chceli neskôr odprezentovať aj na výtvarných výstavách.
 • 27. 05. 2008 - odovzdanie projektu Žilinskému komunitnému fondu. Ide o projekt poskytovania pravidelných rehabilitácií a hydroterapie pre osoby s autizmom navštevujúce DSS Život spolu. Zabezpečením pravidelnosti návštev vírivého bazéna a poskytovanie rehabilitácií eliminuje problémy pohybového aparátu, posilňuje svalstvo primárne pri osobách s autizmom, ktoré majú pridružené postihnutie pohybového aparátu (napr. detská mozgová obrna), ako aj zabezpečenie relaxácie a čiastočnej integrácie do society.

apríl 2008

 • Inštalovanie výstavy v priestoroch VUC sa prekladá na október 2008 vzhľadom k tomu, že priestory VUC určené na prezentáciu jednotlivých zariadení sú plne obsadené do vyššie uvedeného termínu.
 • 10. 04. – 12. 04. 2008 sa jeden klient DSS Život spolu a 1 žiak Súkromnej ŠZŠ pre žiakov s autizmom zúčastnili projektu tvorivých dielní pod názvom 13. a 14. komnata v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Žiline. Projekt bol pokračovaním 12. a 13. komnaty, ktorého sa naši klienti pred niekoľkými mesiacmi taktiež zúčastnili. Deti mali možnosť využívať rôzne výtvarné techniky a materiály pod odborným vedením výtvarníkov, maliarov a vychovávateľov. Deti s autizmom tak dostali priestor vyjadriť a prezentovať tvorivosť a fantáziu.
 • 17. 04. 2008 - Mgr. Katarína Kurillová sa zúčastnila školenia „Financovanie neštátnych a súkromných subjektov“ v Banskej Bystrici. Prednášku viedla Ing. Jana Sládečková, riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva MŠ SR. Seminár bol zameraný na financovanie neštátnych a súkromných subjektov zo zdrojov obce, výnosov podielových daní z VUC a obcí, ako aj vypĺňanie nových štatistických výkazov o počte žiakov a detí. Povinnosťou obce je zasielanie týchto štatistických výkazov subjektom, ktoré zriadili školu alebo školské zariadenie priamo v danej obci.
 • 14. 04. a 22. 04. 2008 sa v priestoroch DSS Život spolu konala kontrola zo strany VUC zameraná na kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s autizmom. Kontrolu realizovali dve pracovníčky odboru sociálnych vecí a vedúca finančného oddelenia odboru sociálnych vecí.
 • 22. 04. 2008 sa v priestoroch RCA konalo stretnutie s rodičmi detí a dospelých s autizmom navštevujúcich DSS Život spolu a SŠZŠ pre žiakov s autizmom s vedením oboch zariadení. Na stretnutí sa prerokovávali otázky otvorenia DSS Život spolu počas letných prázdnin, oboznámenie rodičov s novými vychovávateľmi a deťmi, organizácia a realizácia 2-dňového výletu pre klientov DSS počas letných prázdnin a iné.
 • 30. 04. 2008 nás opäť navštívil MUDr. Monošík spolu s asistentkami, aby zrealizoval preventívnu zubnú prehliadku všetkým deťom s autizmom navštevujúcim zariadenia RCA. Zubná prehliadka sa realizovala v priestoroch DSS Život spolu za asistencie vychovávateľov a pedagógov. V závere Dr. Monošík prekonzultoval zdravotný stav každého dieťaťa individuálne s rodičmi a navrhol ďalší postup riešenia.
marec 2008
 • 17. 03. 2008 realizácia kanisterapie. Pravidelne (každý pondelok) majú klienti DSS Život spolu a žiaci SŠZŠ pre žiakov s autizmom možnosť postupne sa zoznamovať so špeciálne vycvičeným psíkom, prostredníctvom odborného vedenia viesť deti k eliminovaniu strachu zo psa, eliminovať tenziu u dieťaťa a vytvárať u dieťaťa pozitívny vzťah k zvieraťu.
 • 27. 03. 2008 nás navštívili študenti Žilinskej univerzity odboru Mediamatiky, ktorí zhromažďujú materiál a informácie k natočeniu dokumentu o osobách s autizmom.
 • 27. 03. 2008 klienti DSS Život spolu a žiaci SŠZŠ pre žiakov s autizmom pokračovali v projekte „Povedz to cez hlinu“ a pod odborným vedením, v spolupráci s vychovávateľmi a pedagógmi, pracovali na zhotovovaní rôznych výrobkov z hliny v priestoroch arteterapeutickej miestnosti v RCA. 
 • 28. 03. 2008 posedenie ku Dňu učiteľov spolu s pozvanými hosťami v reštaurácii v Žiline. 
 • 31. 03. 2008 otvorenie školskej knižnice, ktorá je súčasťou nielen školy, ale aj RCA a DSS Život spolu. 

február 2008

 • 05. 02. 2008 sa v priestoroch RCA konala odborná prednáška z oblasti rehabilitácií a fyzioterapie. Prednáška bola spojená s praktickými ukážkami a bola určená pre rodičov, pedagógov a vychovávateľov RCA. Prezentovaná bola metóda „loptičkovania“, ktorá sa do praxe po prvýkrát zaviedla v Čechách. Ide o relaxačné, pomalé masírovanie postihnutých miest s využitím penových loptičiek, ktoré je ľahko zvládnuteľné aj pre rodičov. Metódu možno aplikovať aj v domácom prostredí, je však nevyhnutná pravidelnosť a dodržiavanie vopred stanovených postupov. Pre dieťa nie je bolestivá, skôr má efekt relaxačný a uvoľnujúci. Prednášajúcimi boli Dr. Kotrbancová a Cabadajová (fyzioterapeutky).
 • 16. 02. 2008 sa Dr. Matušáková zúčastnila benefičného plesu Rotary klubu v Holiday Inn. v Žiline spojený s dražbou výtvarných prác detí RCA Bánová, Stružielka a Nadácie Krajina Harmónie. Všetky 3 organizácie obdržali finančný dar prostredníctvom symbolického šeku.
 • 29. 02. 2008 sa vedenie DSS Život spolu a SŠZŠ pre žiakov s autizmom stretlo so zástupcom OZ DRUMBĽA Zvolen Miroslavom Randuškom, aby sa dohodli na spolupráci a realizácii projektu muzikoterapie pre deti a dospelých s autizmom. Pán Randuška si pozrel priestory RCA, zoznámil sa so všetkými deťmi, pedagógmi a vychovávateľmi. Priniesol si so sebou niekoľko špeciálnych hudobných nástrojov, ktoré boli k dispozícii nielen vychovávateľom, ale aj deťom. Prostredníctvom krátkych hudobných blokov sa zoznámil s deťmi, ktoré hudobné nástroje veľmi zaujali, každé z nich si mohlo vyskúšať hru na všetky hudobné nástroje.
 • 27. 02. 2008 nás opäť navštívil pán Patak (masér). Masérske služby boli ponúknuté hlavne rodičom a zamestnancom priamo v priestoroch RCA. Všetci mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi metódami masírovania, ktoré pán Patak v praxi využíva, zaujímavou bola hlavne metóda s využitím pijavíc a bodová metóda.
 • Počas mesiaca február sme sa zapojili do projektových aktivít vyhlásených Mestom Žilina. Cez komisiu úspešne prešli 2 projekty zo 4.

január 2008

 • 31. 01. 2008 RCA navštívil p. Patak – masér, ktorý prostredníctvom odborného seminára z danej oblasti určeného pre rodičov osôb s autizmom, vychovávateľov a pedagógov školy a DSS Život spolu priblížil možnosti využitia masérstva pri handicapovaných osobách. Opísal rôzne techniky a metódy, ktoré pri svojej práci aplikuje.
 • Počas mesiaca január sa DSS Život spolu a Súkromná ŠZŠ pre žiakov s autizmom zapojili do viacerých projektov, ktoré vyhlásilo Mesto Žilina a Nadačný fond Slovak Telekom.
 • Taktiež sa v priebehu mesiaca január pedagógovia a vychovávatelia zamerali na výtvarnú tvorbu osôb s autizmom a spolu vytvorili a pripravili viacero výtvarných prác, ktoré sa budú dražiť na Plese Rotariánov. Výtvarné práce do dražby prišli vyselektovať zástupcovia Mesta Žilina a Clubu Rotary Žilina.

december 2007

 • 07. 12. 2007 RCA v Bánovej navštívil Mikuláš, ktorý spoločne s anjelom priniesol pre deti navštevujúce naše zariadenie veľa sladkých prekvapení. Po krátkom programe a speváckej ukážke detí a dospelých s autizmom si spoločne s rodičmi a vychovávateľmi na záver všetci zatancovali.
 • 11. 12. 2007 sa PaedDr. Beáta Matušáková zúčastnila odborného seminára v Trnave na tému: Diagnostika osôb s autizmom. Seminár odborne zastrešila Dr. Daniela Jánošíková, ktorá sa diagnostikovaniu detí a dospelých s autizmom venuje už niekoľko rokov.
 • 13. 12. 2007 naše zariadenie navštívili herci bábkového divadla v Žiline, ktorí krátkym príbehom chceli priblížiť deťom a dospelým s autizmom ako sa slušne správať v škole, k rodičom a kamarátom. Deti mali možnosť vstupovať do scénok, byť hercami a náväzne spolupracovať.
 • 14. 12. 2007 sa v priestoroch RCA v Bánovej konala slávnostná porada pri príležitosti Vianočných sviatkov a ukončenia roku 2007. Pozvanie na Slávnostnú poradu prijali: Prednosta Mestského úradu, zástupca primátora Mesta ŽA, riaditeľka ROS v ŽA Dr. Soňa Řeháková, riaditeľ Dexia Banky v Žiline, a.s. Slovensko, riaditeľka OZ Dlane Tatiana Grófová, predsedkyňa OZ SPOSA-ŽR Ing. Ivana Adamicová, MUDr. Monošík s rodinou.

november 2007

 • 07. – 08. 11. 2007 sa Dr. Matušáková zúčastnila 2-dňového seminára v Piešťanoch na tému: Inovácie v edukačnom procese. Seminár bol súčasťou funkčného vzdelávania riaditeľov školských zariadení.
 • 10. 11. 2007 sa v priestoroch RCA Bánová uskutočnil celoslovenský seminár na tému: KOGNITÍVNO – BEHAVIORÁLNA MODIFIKÁCIA PREJAVOV SPRÁVANIA AUTISTICKÝCH DETÍ. Seminára sa zúčastnilo 40 ľudí z celého Slovenska, z okresných pedagogicko-psycholog., špeciálnopedagogických poradní, špeciálnych škôl, rodičia detí s autizmom a v neposlednom rade vychovávatelia a pedagógovia Súkromnej ŠZŠ pre žiakov s autizmom a DSS Život spolu. Lektorkou seminára bola Dr. Jánošíková, ktorá pôsobí v Neštátnom zdravotníckom zariadení v Trnave ako klinický psychológ pre deti a mládež. Jej dlhoročné skúsenosti s osobami s autizmom boli veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Seminár bol ukončený získaním osvedčenia o absolvovaní.
 • 15. – 17. 11. 2007 sa Samuel Harzek a Roman Beňo zúčastnili projektu 13. a 14. komnata. K spolupráci na projekte nás prizvalo Regionálne osvetové stredisko v Žiline. Išlo o projekt, kde výtvarníci spoločne s deťmi a dospelými so špeciálnopedagogickými potrebami vytvárali výtvarné diela. Počas 3 dní sa účastníci mohli oboznámiť s rôznymi výtvarnými technikami ako práca s pigmentom, práca s kriedou a uhlíkom, práca s alobalom, tušom a drievkom, lepenie, strihanie, tvorba koláže, Betlehemov. S veľkou dávkou empatie celé 3 dni viedol prezident amatérskych výtvarníkov Jozef Prázmovský. Vznikli krásne výtvarné diela, nadviazali sa nové priateľstvá.
 • 30. 11. 2007 o 19,00 hod. sa uskutočnil Benefičný koncert Rotary clubu (sponzor RCA) v priestoroch Štátneho komorného orchestra v Žiline. Na koncerte sa zúčastnili rodičia a riad. PaedDr. Matušáková. Počas prestávky RCA prezentovalo prácu osôb s autizmom (výtvarné práce), ktoré sa podarilo preniesť do kalendárnej podoby. Kalendáre vznikli z iniciatívy OZ SPOSA – ŽR.

október 2007

 • Od októbra 2007 sme začali s úpravami priestorov v druhej časti budovy na zriadenie nových priestorov pre deti navštevujúce DSS Život spolu a s rozširovaním služieb hlavne v oblasti využitia voľnočasových aktivít a služieb poskytujúcich lekársku starostlivosť.
 • 10. 10. 2007 sa PaedDr. Matušáková a Mgr. Kurillová osobne stretli s vedúcou odboru Soc. vecí UPSVaR v Žiline Mgr. Marie Žiakovou na pôde UPSVaR Žilina. Na stretnutí sa prediskutovali najmä otázky určovania a prehodnocovania miery funkčnej poruchy, adekvátne pridelenie kompenzácií pre osoby s autizmom, ako aj odvolania zákonných zástupcov osôb s autizmom proti vydaným rozhodnutiam. 
 • Mgr. Žiaková navrhla osobné stretnutie s rodičmi na pôde UPSVaR Žilina a následnú spoluprácu a pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Obe strany sa dohodli na zrealizovaní prednášky pre rodičov osôb s autizmom na pôde RCA v Bánovej, ktorej ústrednou témou bude práve oblasť kompenzácií pre občanov so zdravotným postihnutím, určenia miery funkčnej poruchy a ďalších sociálnych záležitostí, podľa potreby a záujmu rodičov.
 • 12. 10. 2007 naše RCA v Bánovej navštívili kolegovia – špeciálni pedagógovia z Krakowa, ktorí pôsobia v centre pre osoby s autizmom. Spolu s nimi pricestoval aj ich kamarát – mentálne postihnutí, avšak spoločensky funkčný bývalý klient. Spoluprácu s poľskými kolegami sme nadviazali za účelom spolupráce a zapojenia sa do Medzinárodného projektu Commenius, prostredníctvom ktorého majú pedagógovia a vychovávatelia možnosť navštíviť školy a špeciálne zariadenia aj v iných krajinách. Poľskí kolegovia sa zaujímali o celý chod RCA, výchovu a vzdelávanie osôb s autizmom, mali možnosť vidieť deti s autizmom priamo pri práci v škole a DSS. TEACCH program, didaktické pomôcky a rôzne predmety ich záujmu si fotograficky dokumentovali, snažili sa nadviazať komunikáciu s deťmi. Pri výmene poznatkov a postrehov nás aj oni oboznámili s ich spôsobom práce a vybavením zariadenia pre osoby s autizmom v Krakowe. V spolupráci budeme naďalej pokračovať. V závere Dr. Matušáková spolu s kolegami z Poľska poskytli rozhovor redaktorovi z Rádia „Z“. Rozhovor bol uverejnený počas nasledujúceho týždňa.
 • Počas mesiaca október sme začali s prípravami na realizáciu celoslovenského seminára – pripravuje sa osobitná miestnosť v nových priestoroch budovy určená na podujatia tohto typu. Bolo potrebné rozposlať pozvánky formou internetu, poštou, zabezpečiť všetky náležitosti, ktoré si vyžaduje prednášajúci lektor. 
 • Naďalej sa realizuje projekt zriadenia a vybavenia Dopravného ihriska pre osoby s autizmom priamo v areáli budovy RCA v Bánovej.

september 2007

 • 03. 09. 2007 sa už po 2-krát slávnostne otvorili brány Súkromnej špeciálnej ZŠ pre žiakov s autizmom a Domova soc. služieb Život spolu. V tomto školskom roku sme začínali s novými oknami, ktorých výmena na celej budove prebiehala počas letných prázdnin. Ďakujeme všetkým sponzorom za finančnú pomoc a spoluprácu pri rekonštrukcii.
 • 05. 09. 2007 sa v priestoroch Makovického domu Žilina uskutočnila vernisáž výstavy TRINÁSTA KOMNATA, ktorá sa konala pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a Regionálneho osvetového strediska. Na vernisáži sa prezentovali výrobky a výtvarné práce klientov domovov soc. služieb, ktoré sú v pôsobnosti ŽSK. Výstavy sa zúčastnil aj DSS Život spolu, ktorý odprezentoval hlavne výtvarné práce osôb s autizmom.
 • 06., 07., 08. 09. 2007 sa v priestoroch RCA v Bánovej uskutočnil Seminár k téme: Komunikácia – I. modul, ktorý organizačne zastrešilo RCA. Na seminár boli pozvaní pedagógovia ZŠ Bánová, ZŠ Zádubnie, ako aj pedagógovia a vychovávatelia Súkromnej ŠZŠ pre žiakov s autizmom a DSS Život spolu. Seminár bol zameraný na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Seminár sa uskutočnil pod záštitou Metodicko-pedagogického centra Bratislava a vychádzal z projektu podporeného Európskym sociálnym fondom – Projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy. Všetci prítomní ukončili 3-dňový seminár získaním Osvedčenia.
 • 28. 09. 2007 sa v priestoroch RCA v Bánovej konal Deň otvorených dverí. V rámci tejto akcie mala široká verejnosť možnosť vidieť priestory budovy Regionálneho centra, t. j. Súkromnú špeciálnu ZŠ pre žiakov s autizmom, DSS Život spolu, Občianske združenie SPOSA, ako aj Súkromnú špeciálnopedagogickú poradňu. Záujemci, ktorí nás navštívili mali možnosť vidieť deti a dospelých s autizmom s pedagógmi a vychovávateľmi priamo pri ich výchovno-vzdelávacom procese. Deň otvorených dverí bol spojený aj s prezentáciou výrobkov osôb s autizmom, ako aj ich rodičov, hlavne matiek. Návštevníci si mohli vystavené výrobky za symbolické ceny aj zakúpiť.
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie