logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1002949(6) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
Aktivity - Školský rok 2006/2007

jún 2007

 • 12. 06. 2007 bol v Žilinskom večerníku publikovaný článok o Samuelovi Harzekovi pod názvom: „Princ s autizmom si vymaľoval víťazstvo“. Vo svojej vekovej kategórii získal 1. cenu za výtvarnú prácu na tému Moje mesto. Cenu si osobne, spolu s pani učiteľkou a vychovávateľkou, prevzal na Radnici Mesta Žilina.
 • 05. 06. 2007 sa konalo v priestoroch RCA Bánová divadelné predstavenie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Vystúpenie klaunov a ich kúsky vyvolali u našich detí záujem a všetky sa aktívne zapojili do predstavenia. V závere klauni pre každé dieťa vyčarili rôzne zvieratká a predmety z balónov vytvorené podľa želaní detí. Divadlo spoločne všetci zúčastnení ukončili spevom, tancom, smiechom a dobrou náladou.
 • 05. 06. 2007 sa v Púchove vyhodnocovala súťaž prác z odpadového materiálu. Súťaž prebehla pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“. I keď bola výstava určená pre žiakov špeciálnych základných škôl Trenčianskeho kraja, pozvánku obdržalo aj naše RCA Bánová. Prvé miesto v tejto súťaži získala Zdenka Zemánková (žiačka Súkromnej ŠZŠ pre žiakov s autizmom a klientka DSS Život spolu). Za jej tvorivú perníkovú chalúpku, ktorú vytvorila v spolupráci svojej vychovávateľky Mgr. Kataríny Polákovej jej udelili Pamätný list a Diplom.
 • 11. 06. 2007 naše RCA v Bánovej navštívil Ing. Mokrý, poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina. Svoju pozornosť venoval hlavne vybaveniu budovy, tried, priestorov pre voľnočasové aktivity, spôsob výchovy a vzdelávania. Ing. Mokrý pozitívne ohodnotil chod organizácie a do budúcna nám navrhol pomoc a spoluprácu.
 • 18. – 19. 06. 2007 účasť Dr. Matušákovej na Valnom zhromaždení Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v Poprade. Ústrednou témou bolo pripomienkovanie nového Školského zákona – referáty týkajúce sa nového Školského zákona odprezentovali Mgr. Zacharová a Mgr. Veselovská, pripomienky sa týkali aj znižovania normatívov na deti a zaradenie súkromných ZUŠ a súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení.
 • 26. 06. 2007 sa v priestoroch RCA Bánová konalo stretnutie rodičov detí s autizmom navštevujúcich RCA s vedením – Dr. Matušáková ako zriaďovateľ RCA a Mgr. Kurillová v zastúpení DSS Život spolu. Vedenie oboch organizácií vyhodnotilo vzdelávacie výsledky detí navštevujúcich Súkromnú ŠZŠ pre žiakov s autizmom a voľnočasové výchovno-vzdelávacie výsledky DSS Život spolu, krúžkovú činnosť, úspešnosť podaných projektov, školské a mimoškolské aktivity, informácie o závere školského roka v SŠZŠ pre žiakov s autizmom a činnosti DSS Život spolu počas prázdnin.
 • 28. 06. 2007 sa pri príležitosti ukončenia školského roka uskutočnil v priestoroch RCA Bánová koncert žiakov Konzervatória Žilina a ich pedagógov určený pre deti a žiakov s autizmom. Koncert sa uskutočnil už po 2. krát a zožal veľký úspech hlavne u detí a dospelých s autizmom. Konzervatoristi zahrali a zaspievali veľa známych detských a filmových pesničiek domácich i zahraničných interpretov.
 • 29. 06. 2007 sa žiakom SŠZŠ pre žiakov s autizmom, ako aj deťom a dospelým navštevujúcim DSS Život spolu slávnostne odovzdávali (spolu so sladkou odmenou) vysvedčenia a pochvaly za usilovnú prácu, tvorivosť a krúžkovú aktivitu. Pedagógovia školy sa rozlúčili so svojimi žiakmi a rodičmi detí, ako i s kolegami DSS Život spolu

máj 2007

 • 31. 05. 2007 sa odovzdávali ocenenia za výtvarné práce na tému „Moje mesto“. Súťaž výtvarných prác k stanovenej téme sa konala pri príležitosti Staromestských slávností v Žiline. Súkromná špeciálna ZŠ pre žiakov s autizmom a DSS Život spolu boli jediným zariadením špeciálneho typu spomedzi všetkých základných škôl v Žiline, ktoré sa súťaže zúčastnili. V kategórii 10 – 12 ročných detí 1. miesto vyhral práve náš žiak s autizmom Samuel Harzek. Ocenenie si spolu s rodičmi, pedagógom a vychovávateľom Samuel Harzek prevzal osobne na Radnici Mesta Žilina.
 • Od 30. 05. 2007 sú v interiéroch Mestského úradu Žilina vystavené výrobky a výtvarné práce detí Regionálneho centra autizmu. Mestský úrad Žilina nám týmto ponúkol spoluprácu.
 • 30. 05. 2007 sa v priestoroch Domova soc. služieb Život spolu v Bánovej uskutočnila preventívna zubná prehliadka určená pre deti s autizmom navštevujúce Regionálne centrum autistov – Bánová. Spoluprácu v tejto oblasti nám ponúkol MUDr. Monošík z Považskej Bystrice, ktorý vlastní súkromnú stomatologickú ambulanciu „ÚSMEV“. V praxi sa zameriava najmä na deti a dospelých, u ktorých je stomatologické vyšetrenie problematické vzhľadom k ich zdravotnému či mentálnemu postihnutiu. Preventívnu prehliadku realizoval v spolupráci so zdravotnou sestrou a dentálnou hygieničkou. Vyšetrenia sa úspešne zúčastnili všetky deti. Za asistencie pedagógov, vychovávateľov či rodičov detí s autizmom a vzhľadom k prístupu stomatológa a sestričky k deťom, akciu hodnotíme veľmi pozitívne. Pozitívny ohlas bol nielen na strane organizácie, ale aj rodičov, ktorí by mali záujem o ďalšie vyšetrenia a prednášku v oblasti zubnej prevencie a metód riešenia stomatologických problémov u ťažko vyšetriteľných detí a dospelých.
 • 28. 05. 2007 Domov soc. služieb Život spolu a Súkromná špeciálna ZŠ pre žiakov s autizmom sa opäť zapojili do projektových akcií vyhlásených Mestom Žilina a v rámci zariadenia odovzdali ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na zriadenie terapeutickej miestnosti, realizáciu liečebných terapií pre deti a dospelých s autizmom a v rámci integrácie a nadväzovania sociálnych interakcií projekt zameraný na vybudovanie dopravného ihriska.
 • 11. 05. 2007 deti s autizmom navštevujúce DSS Život spolu a Súkromnú ŠZŠ pre žiakov s autizmom pri príležitosti Dňa matiek venovali matkám vlastnoručne vyrobené pozdravy, kresby, rôzne výrobky z hliny a dreva. S prípravou darčekov im pomáhali pedagógovia a vychovávatelia zariadenia.
 • Na seminár, ktorý sa uskutočnil 04. 05. 2007 a slávnostný koncert Stružielky 07. 05. 2007 sme obdržali pozvánky, no z časových a organizačných dôvodov sme sa týchto akcií nemohli zúčastniť.
 • 03. 05. – 05. 05. 2007 sa Dr. Matušáková zúčastnila Medzinárodnej vedeckej špeciálno-pedagogickej konferencie v Košiciach, ktorej ústrednou témou boli Poruchy správania v edukačnom procese – Dobro a zlo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Konferencia sa konala pri príležitosti 40. výročia vzniku Reedukačného domova pre deti a mládež Horný Bankov – Košice pod záštitou pani Bibiány Obrimčákovej, štátnej tajomníčky pre regionálne školstvo, ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivosť o šport.

apríl 2007

 • 27. 04. 2007 sa v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja otvorila výstava Slnko v duši, poriadaná Krajským školským úradom Žilina. Výstava je určená pre všetky Špeciálne školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Prezentované sú výtvarné práce detí s postihnutím, rôzne výrobky, cukrovinky a iné. Do tejto akcie sa zapojilo aj naše RCA v Bánovej. Výstava trvá do konca mája.
 • 22. 04. 2007 Dr. Matušáková navštívila Autistické centrum vo Viedni. Pozvanie prijala od Mag. Bruna Wogerera, ktorý naše Regionálne centrum autistov v Bánovej navštívil vo februári 2007. S Mag. Wogererom sa dohodli na ďalšej spolupráci.
 • 17. 04. 2007 Žilinský večerník uverejnil článok pod názvom: Poďakovanie Žilinskému komunitnému fondu. K. Kurillová a B. Matušáková verejne poďakovali Žilinskému komunitnému fondu, ktorý Domovu soc. služieb Život spolu poskytol finančný príspevok vo forme grantu v rámci projektu „ S hračkou budem kamarát“. Cieľom projektu bolo zakúpenie didaktických pomôcok a hier pre deti a dospelých s autizmom.
  (Poďakovanie malo byť publikované aj v Žilinských novinách, ale vzhľadom k vysokej finančnej sadzbe za zverejnenie sme sa rozhodli len pre Žilinský večerník)
 • 16. 04. 2007 Zapojenie sa do prvého ročníka súťaže „Zaostrené na kvalitu“ vyhláseného nadáciou SOCIA. Cieľom súťaže je povzbudiť tie mimovládne organizácie, pre ktoré je kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť ich klientov dôležitá; vyvolať diskusiu medzi poskytovateľmi o tom, čo vlastne kvalita je, ako sa meria, aké sú jej konkrétne ukazovatele, koľko úsilia vyžadujú potrebné zmeny; poskytnúť verejnosti dobré príklady praxe, od ktorých možno odvíjať potrebné legislatívne, organizačné a ekonomické zmeny.
 • 11. 04. 2007 sa Dr. Matušáková zúčastnila vzdelávacieho kurzu zameraného na zoznámenie sa s programom KUPOZ = program rozvíjajúci pozornosť a zlepšujúci psychomotorické tempo u detí s ADHD. Ide o program, ktorý konkrétne rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pozornosť, pamäť, logické myslenie, vyjadrovacie schopnosti, koncentráciu, posiľuje sociálne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom, do rodiny vnáša pravidelný systém.
 • 04. 04. 2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s vedúcou odd. kompenzácií p. Hulínovou na Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Žiline. Stretnutia sa zúčastnila K. Kurillová a B. Matušáková . Na žiadosť rodičov detí navštevujúcich Regionálne centrum autistov boli prerokované otázky možnosti začlenenia sa rodičov autistických detí do pracovného procesu počas pobytu dieťaťa v zariadení, finančné podmienky ( napr. podmienky krátenia zaopatrovacieho príspevku, počet odpracovaných hodín, výška mzdy, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a pod. ). Obe strany zástupcov organizácií sa dohodli na ďalšej spolupráci.
 • 03. 04. 2007 nás navštívili kolegyne z Autistického centra „Andreas“ z Bratislavy – štatutárna zástupkyňa Andreasu Dr. Šedibová, manažérka organizácie a 3 mamičky detí s autizmom. Dr. Šedibová sa stretla nielen s pedagógmi a vychovávateľmi RCA Bánová, ale aj s našimi rodičmi autistických detí, s ktorými si vymenila skúsenosti, postrehy, odporúčania. Záujem bratislavských kolegýň bol orientovaný hlavne na zriadenie Regionálneho centra autistov, školy pre autistov a DSS ( vzhľadom k tomu, že od septembra 2007 otvárajú vlastné Regionálne autistické centrum v Bratislave ).

marec 2007

 • 28. 03. 2007 PhDr. Jánošíková z Detského integračného centra v Trnave pozvala ako jedného z hostí aj Dr. Matušákovú na odborný seminár pod názvom Kognitívno-behaviorálne problémy detí s autizmom.
 • 26. 03. 2007 sa Mgr. Katarína Poláková (asistentka a pedagogička Súkromnej ŠŽŠ v Bánovej) zúčastnila Medzinárodnej konferencie v Bratislave konanej pri príležitosti 50. výročia založenia Európskej únie, kde v rámci programu mládeže zastupovala IUVENTU a ako dobrovoľníčka pre postihnuté deti a mládež prezentovala svoju prácu v Taliansku.
 • 19. 03. 2007 navštívili naše zariadenie kolegyne z Domova sociálnych služieb v Nových Zámkoch – Mgr. Anita Nagyová, Mgr. Renáta Póčová a predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom Nové Zámky Ing. Erika Andová. Návšteva sa niesla v duchu spolupráce a výmeny skúseností, odborných rád a postrehov z oblasti edukácie a využívania voľného času detí a dospelých s autizmom. Kolegyne mali taktiež záujem o prezentáciu priestorov tried a DSS Život spolu.
 • 16. 03. 2007 naše RCA navštívila MUDr. Orvanová, detská neurologička pôsobiaca v Nemocnici s poliklinikou v Žiline. S Dr. Orvanovou úzko spolupracujú aj rodičia detí s autizmom navštevujúce naše zariadenie. Dr. Orvanovej sa bližšie priblížila práca s dieťaťom s diagnózou autizmus, možnosti motivácie pri vyšetrení. Vymenili sme si rady, postrehy a vzájomné skúsenosti z praxe.
 • 10. 03. 2007 odvysielala Slovenská televízia na druhom programe udeľovanie ceny "Žena roka". V oblasti politiky toto ocenenie získala pani Radičová (spolu so zástupcom primátora Mesta Žiliny p. Horeckým naše zariadenie navštívila 21. 02. 2007). Po prevzatí ceny túto symbolicky verejne odovzdala PaedDr. Beáte Matušákovej za doterajšiu prácu.

február 2007

 • 27. 02. 2007 - regionálna Televízia Patriot v Žiline pozvala Dr. Matušákovú a Mgr. Katarínu Ďurčanovú do živého vysielania v rámci poobedňajšieho programu, kde verejnosti bližšie predstavili pôsobenie Regionálneho centra autizmu v Bánovej. Spolu s moderátorkou sa venovali otázkam špecifík diagnózy autizmu, edukácie detí s autizmom, zmysluplné využívanie ich voľného času, uplatnenie sa v societe.
 • 23. 02. 2007 - Regionálne centrum autizmu v Bánovej navštívil rakúsky psychológ Mag. Bruno Wogerer s manželkou, ktorý v súčasnosti pôsobí vo funkcii Krajského školského inšpektora v Burgenlande. Na stretnutie s Mag. Wogererom boli prizvatí aj hostia z Ministerstva školstva SR Dr. Tekelová, vedúca odboru soc. vecí ŽSK Mgr. Pauková, vedúci odboru štátnej školskej inšpekcie Mgr. Klimko a Dr. Šarlayová, ako aj Mgr. Marková z Krajského školského úradu v Žiline. Dr. Matušáková prítomných previedla po budove, kde mali možnosť nahliadnuť do jednotlivých tried Špeciálnej ZŠ a Domova soc. služieb Život spolu. K dispozícii boli aj pedagógovia, ktorí bližšie popísali prácu s deťmi s autizmom. Prítomných zaujala aj tvorivosť pedagógov pri výrobe didaktických pomôcok (tzv. krabicové úlohy), ktoré si každý pedagóg musí vyrábať samostatne. V Domove soc. služieb mali možnosť vidieť priamu prácu detí s autizmom pri voľnočasových aktivitách (napr. využívanie náučných PC programov zameraných na tvorivosť, rozvoj kognitívnych schopností, ako i jazykových či matematických schopností).
 • 17. 02. 2007 - v kultúrnom dome v Terchovej sa uskutočnil Divadelný ples poriadaný Občianskym združením DLANE, Banská Bystrica. Jedným z bodov programu bola aj prezentácia Regionálneho centra autizmu v Bánovej, kde predsedkyňa združenia Tatiana Grófová predstavila naše zariadenie ako celok. Ples bol spojený s predajom CD Keď v máji sú Vianoce, na ktorého príprave sa spolupodieľala aj Mgr. Katarína Ďurčanová (špeciálny pedagóg Súkromnej ŠZŠ v Bánovej). Výťažok z tejto akcie bude venovaný Regionálnemu centru autizmu.
 • 17. 02. 2007 - v Holiday Inn v Žiline sa uskutočnil ples Klubu Rotariánov Žilina spojený s prezentáciou 3 sociálnych zariadení (Regionálne centrum autistov v Bánovej, v zastúpení Dr. Matušákovej, Nadácia "Krajina harmónie" v Žiline a Občianske združenie Stružielka). Súčasťou tejto akcie bola aj dražba výtvarných prác klientov spomínaných zariadení a odovzdávanie finančných darov jednotlivým zariadeniam.
 • 17. 02. 2007 - Spolupráca s OZ DLANE, Banská Bystrica (Tatiana Grófová) – prezentácia Regionálneho centra autizmu na Divadelnom plese v Terchovej
 • Prezentácia Regionálneho centra autizmu (škola, DSS) v odbornej tlači – UČITEĽ, EFETA
 • Spolupráca s DIC Trnava pri príprave celoslovenského seminára z oblasti autizmu
 • Spolupráca s klubom SOROPTIMIST pri realizácii projektu zriadenia keramickej dielne
 • 01. 02. 2007 - Slávnostné odovzdávanie polročných vysvedčení

január 2007

 • 31. 01. 2007 - Stretnutie so študentmi Konzervatória v Žiline, ktorí prídu našim deťom zahrať úryvky z vážnej hudby – kolektívne vnímanie hudby. Riaditeľstvo SŠZŠ na koncert pozvalo aj žiakov ZŠ Bánová
 • Spolupráca s Občianskym združením SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom)
 • 17. 01. 2007 - Stretnutie rodičov, pedagógov a sympatizantov o 15, 00 hod. v našom RCA
 • Spolupráca s Občianskym združením „NÁVRAT“ (Mgr. Dušana Priehradná), realizácia terapií pre matky s deťmi
 • Kurz masáží pre matky detí s autizmom v centre „LIENKA“ v spolupráci s Lenkou Gašparovou
 • 04.01. - 18.01.2007 - Vernisáž výstavy výtvarných prác detí s autizmom z RCA v Žiline v Regionálnom osvetovom stredisku (Makovického dom)

december 2006

 • 22. 12. 2006 - Bábkové predstavenie (herci Bábkového divadla Žilina) pre deti s autizmom, ich rodičov a rodinných príslušníkov v priestoroch RCA
 • 07. 12. 2006 - Konferencia o autizme v Trnave (DIC Trnava) – Dr. Matušáková v samostatnom bloku prezentovala RCA v Žiline a jednotlivé úseky tohto zariadenia
 • 06. 12. 2006 - Mikuláš pre deti navštevujúce RCA

november 2006

 • 28. 11. 2006 - Deň otvorených dverí autistického centra ANDREAS v Bratislave – účasť a prezentácia nášho centra v Žiline
 • 27. 11. 2006 - Účasť a prezentácia RCA na Medzinárodnej konferencii o autizme pod záštitou Nádácie manželky prezidenta SR p. Gašparovičovej
 • 25. 11. 2006 - Celoslovenský seminár o autizme v RCA Žilina

október 2006

 • pokračovanie v prezentácii školy a Domova soc. služieb v Žilinských novinách, TA3, Slovenskej televízii

september 2006

 • September 2006 - Slávnostné otvorenie RCA – prezentácia v rozhlase (Rádio Fajn, Regina), televízia Patriot
© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie