logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 335931(15) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Súkromná praktická škola

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O praktickej škole
 
 
 

Súkromná praktická škola

Súkromná praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie, pripravuje na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. V škoskom roku 2020/2021 navštevuje SPŠ 9 žiakov.
                                  
Naša Súkromná praktická škola poskytuje  nižšie stredné odborné vzdelávanie aj pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.
 
Príprava v Súkromnej  praktickej škole trvá  tri roky.  Pre každého žiaka v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov sú vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. Výber voliteľného (profilujúceho) predmetu je podmienený individuálnymi schopnosťami žiaka, jeho zdravotným stavom.

Dokladom o získanom vzdelaní (ISCED 2C) nie je výučný list, iba záverečné vysvedčenie o absolvovaní Súkromnej praktickej školy s uvedením zamerania činností na pomocné práce, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom inej osoby.
 
Predmety Súkromnej praktickej školy:
 
Pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím
 Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Výchova k mravnosti a občianstvu
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Odborno-praktické predmety
Rodinná výchova
Zdravotná výchova
Ručné práce a šitie
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
Výroba keramiky
Pre žiakov  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím
Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Rozvíjanie sociálnych zručností
Výchova umením (Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Dramatická výchova)
Telesná výchova
Odborno-praktické predmety
Zdravotná výchova
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Charakteristika voliteľných (profilujúcich) predmetov

Vyučovací predmet Pomocné práce v administratíve je zameraný na osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou (zošívačka, dierkovačka, kopírka, laminovačka a pod.), s počítačom (MS Word, Excel, internet, e-mail) a tiež základom profesionálnej komunikácie).
                       
 

Vyučovací predmet Pomocné práce v kuchyni je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností so zameraním na potrebné pracovné zručnosti pri práci v kuchyni. Nadobudnuté zručnosti môže žiak využiť  v domácnosti
a v chránenom pracovisku.
                                    

 
Vyučovací predmet Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní má oboznámiť žiakov s pestovaním rastlín a prácou v záhradníctve ako aj s aranžérskymi prácami.

Vyučovací predmet Výroba keramiky má poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel – keramickej výroby. Nadobudnuté zručnosti majú žiaci využiť v chránenej dielni alebo pre vlastné potešenie a sebarealizáciu.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci Súkromnej praktickej školy môžu zúčastňovať rôznych terapií (arteterapia – keramická dielňa,  muzikoterapia, snouzelen, fyzioterapia). V popoludňajších hodinách je možnosť zapojiť sa do krúžkovej činnosti. 
Školské vzdelávacie programy sú  k nahliadnutiu u riaditeľky školy.
  • Zriaďovateľ

    PaedDr. Beáta Matušáková
 
  • Riaditeľ školy
           PhDr. Marková Janka, PhD.


Špeciálny pedagóg:                                                                                                                            
                                   
Mgr. Veronika Hrošová - tr. učiteľka                               


Pedagogický asistent

Branislav Šindel  • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

IBAN (BIC): SK08 0900 0000 0051 0760 8385
 
 
  • Platby - bankové spojenie STRAVA
IBAN (BIC): SK76 0900 0000 0051 0760 8131
 

 

 
 
 
 
Nech sa páči, nahliadnite do tvorivej dielne Súkromnej praktickej školy
Galéria fotografií Súkromnej praktickej školy...

 
____________________________________________________________________


Archív fotografií SPŠ
 
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie