logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 267001(13) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Súkromná praktická škola

Kontakty
Adresa: Do Stošky 8
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: poradna.banova@gmail.com
Telefónne číslo: 0917/206 559

Občianske združenie SPOSA-ŽR
Štatutárni zástupcovia:
  Jana Jarinová
  Katarína Štrbáková

e-mail: sposazr@gmail.com
tel. č. : 0948 444 153
www.sposazr.sk

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O praktickej škole
 
 
    

Oznam o prijímaní žiakov do Súkromnej praktickej školy v Žiline v školskom roku 2021/2022
 

Na základe vývoja epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19 sa pre školský rok 2021/2022 do Súkromnej praktickej školy (ďalej iba školy), prijímajú žiaci bez prijímacieho pohovoru (tel. kontakt na bočnej lište vľavo dole).

Prihlášku do školy je možné podať do 15.júna 2021. 

Ak Vás zaujíma ako vyzerá činnosť v našej škole kliknite na propagačné video, ktoré je umiestnené pod týmto oznamom.


 

                                                riaditeľka školy

                      PhDr. Janka Marková, PhD.


 

________________________________________________________________
Súkromná praktická škola

Súkromná praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie, pripravuje na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. V škoskom roku 2020/2021 navštevuje SPŠ 9 žiakov.
                                  
Naša Súkromná praktická škola poskytuje  nižšie stredné odborné vzdelávanie aj pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.
 
Príprava v Súkromnej  praktickej škole trvá  tri roky.  Pre každého žiaka v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov sú vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. Výber voliteľného (profilujúceho) predmetu je podmienený individuálnymi schopnosťami žiaka, jeho zdravotným stavom.

Dokladom o získanom vzdelaní (ISCED 2C) nie je výučný list, iba záverečné vysvedčenie o absolvovaní Súkromnej praktickej školy s uvedením zamerania činností na pomocné práce, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom inej osoby.
 
Predmety Súkromnej praktickej školy:
 
Pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím
 Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Výchova k mravnosti a občianstvu
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Odborno-praktické predmety
Rodinná výchova
Zdravotná výchova
Ručné práce a šitie
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
Výroba keramiky
Pre žiakov  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím
Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Rozvíjanie sociálnych zručností
Výchova umením (Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Dramatická výchova)
Telesná výchova
Odborno-praktické predmety
Zdravotná výchova
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Charakteristika voliteľných (profilujúcich) predmetov

Vyučovací predmet Pomocné práce v administratíve je zameraný na osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou (zošívačka, dierkovačka, kopírka, laminovačka a pod.), s počítačom (MS Word, Excel, internet, e-mail) a tiež základom profesionálnej komunikácie).
                       
 

Vyučovací predmet Pomocné práce v kuchyni je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností so zameraním na potrebné pracovné zručnosti pri práci v kuchyni. Nadobudnuté zručnosti môže žiak využiť  v domácnosti
a v chránenom pracovisku.
                                    

 
Vyučovací predmet Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní má oboznámiť žiakov s pestovaním rastlín a prácou v záhradníctve ako aj s aranžérskymi prácami.

Vyučovací predmet Výroba keramiky má poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel – keramickej výroby. Nadobudnuté zručnosti majú žiaci využiť v chránenej dielni alebo pre vlastné potešenie a sebarealizáciu.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci Súkromnej praktickej školy môžu zúčastňovať rôznych terapií (arteterapia – keramická dielňa,  muzikoterapia, snouzelen, fyzioterapia). V popoludňajších hodinách je možnosť zapojiť sa do krúžkovej činnosti. 
Školské vzdelávacie programy sú  k nahliadnutiu u riaditeľky školy.
  • Zriaďovateľ

    PaedDr. Beáta Matušáková
 
  • Riaditeľ školy
           PhDr. Marková Janka, PhD.


Špeciálny pedagóg:                                                                                                                            
                                   
Mgr. Veronika Hrošová - tr. učiteľka                               


Pedagogický asistent

Branislav Šindel  • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

IBAN (BIC): SK08 0900 0000 0051 0760 8385
 
 
  • Platby - bankové spojenie STRAVA
IBAN (BIC): SK76 0900 0000 0051 0760 8131


 

 
 
 
 
Nech sa páči, nahliadnite do tvorivej dielne Súkromnej praktickej školy
Galéria fotografií Súkromnej praktickej školy...

 
____________________________________________________________________


Archív fotografií SPŠ
 
© 2021 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie